Privatumo politika

MB „Jambo“ grupė   

PRIVATUMO TAISYKLĖS

Bendra informacija

MB „Jambo“ grupė  (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šiose PT yra pateikiama esminė informacija apie MB „Jambo“ grupė   vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 303081220

Buveinės adresas: Sausio 13 –osios g. 2, Vilnius.

Tel. + 370 686 90905

El. paštas: info@jambogroup.eu

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ir/arba užsakydami mūsų paslaugas, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainėje ir įmonėje lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės paskyros ir paslaugos lankytojus, klientus, būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokie teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai?

MB „Jambo“ grupė  renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Kokie asmens duomenų tvarkymo tikslai?

MB „Jambo“ grupė   tvarko duomenis anglų kalbos paslaugų teikimo tikslu.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

 1. Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija, užsakant paslaugas www.jambogroup.eu:

elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, telefono Nr., miestą, gimimo datą  (jeigu nurodote), kitą informaciją (jeigu nurodote), kad galėtume Jums išsiųsti pasiūlymą anglų kalbos paslaugų teikimui.  Bet kuriuo metu Jūs galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

 1. Duomenys apie Jūsų užsiėmimus, jų eigą, apmokėjimo būdą;
 2. Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi  MB „Jambo“ grupė, užtikrinant tinkamą Jūsų duomenų apsaugą techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis.

Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti mūsų įmonės darbuotojai, vykdydami jiems pavestas tiesiogines funkcijas.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mūsų pasitelktiems Duomenų tvarkytojams, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų pavedimu, tokiems Duomenų tvarkytojam yra priskiriami  – sistemų diegimą ir techninį aptarnavimą atliekančios įmonės ir/ ar asmenys, ryšį užtikrinančios bendrovės, sistemų ir programinės įrangos diegėjai bei prižiūrėtojai, buhalterinės įmonės darbuotojai, įmonei administravimo paslaugas teikiantys darbuotojai.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Siekiame nesaugoti pasenusios ir neaktualios informacijos, jeigu nebesinaudosite mūsų paslaugomis.

Kokios yra Jūsų teisės?

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

Norėdami pateikti prašymą tai galite atlikti el.p: info@jambogroup.eu

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines, pavyzdžiui  MB „Jambo“ grupė paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukų naudojimas

Kas yra slapukai?

Slapukas (ang.cookies) yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje), tokiu būdu sudarant galimybę palengvinti vartotojui naršymą svetainėje ir (arba) suteikiant tam tikrą informaciją svetainės savininkui apie svetainės naudojimą.

Kokius slapukus naudojame?

Internetinėje svetainėje www.jambogroup.eu naudojame Google Analytics, kurios paskirtis identifikuoti klientus ir sesijas, atlikti analizę, sekti unikalias sesijas.

Kaip ištrinti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Susisiekite su mumis

Turite klausimų, pasiūlymų, pastabų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Atvykite: MB „Jambo“ grupė, Sausio 13-osios g.2, Vilnius

Telefonu: + 370 686 90905

El. paštu: info@jambogroup.eu